Ảnh Vector và bitmap là gì? In ấn nên sử dụng loại ảnh nào?