Tài liệu tham khảo
Ảnh Vector và bitmap là gì?

Ảnh Vector và bitmap là gì?