Giám đốc điều hành là gì? Nhiệm vụ của giám đốc điều hành và những kỹ năng cần có