Ứng dụng của QR code trong doanh nghiệp và trong cuộc sống