Sự cần thiết của việc thiết kế Bìa đựng hồ sơ (Folder) đẹp cho Doanh nghiệp