Kỹ thuật đóng mắt ngỗng, đóng mắt cáo trên túi giấy