Bạn cần biết
Độ phân giải ảnh chấp nhận để in ấn

Độ phân giải ảnh chấp nhận để in ấn