Bìa đựng hồ sơ - Folders

Sản phẩm phổ thông

Bìa đựng hồ sơ 1 tay gấp

Giá tốt - Theo khuôn chuẩn
Chỉ từ 3.730đ/ sản phẩm

Đặt hàng Thiết kế

Bìa đựng hồ sơ 2 tay gấp

Đặc biệt - Đựng được nhiều giấy tờ

Đặt hàng Thiết kế