Tài liệu tham khảo
Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng

Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng

Kích thước tiêu chuẩn của các ấn phẩm thông dụng -THẾ GIỚI IN ẤN